ประมวลภาพการศึกษาดูงาน IS2 ครูกอบแก้ว จากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS2 และให้เกียรติมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ผลงาน นักเรียนรายวิชา is2

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา is2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โดยจะเรียงตามลำดับห้อง ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถคิดชื่อหัวข้อได้อย่างน่าสนใจ

สามารถเข้าไปศึกษาตามตัวอย่างในลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ

ผลงานนักเรียน รายวิชา is 2

แบบฟอร์มการทำรายงานเพิ่มเติม


นักเรียนสามารถคัดลอก จากแบบฟอร์มที่ให้ แล้วใส่ข้อมูลเป็นของกลุ่มตัวเองได้เลยนะคะ

.

การเข้ารูปเล่มรายงาน

กิตติกรรมประกาศ

บทคัดย่อ

ปกการวิจัย

ประวัติผู้ศึกษา

ประวัติผู้ศึกษา ฉบับแก้ไข

.