หลักการเขียน ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

เข้าไปดูได้นะคะ

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาวิจัย

บทนำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ตัวอย่างการเขียนรายงานการค้นคว้า


นักเรียนไม่ต้องเครียดนะคะ เป็นเรื่องใหม่ประสบการณ์ใหม่เท่านั้นเอง ค่อยๆเรียนรู้กัน
ครูเอาตัวอย่างรายงานมาให้ดูบางส่วน สงสัยตรงไหนถามในชั้นเรียนได้นะคะ

.

ตัวอย่างบทที่ 2

บทที่ 2เอกสารและงานวิจัย

.

ตัวอย่างของการหาประชากร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

.

ตัวอย่างประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

หลักการสร้างเครื่องมือวิจัย

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) ได้ตามไฟล์นี้
หลักการสร้างเครื่องมือวิจัย

.

ตามไปดูตัวอย่างได้นะ
ตัวอย่างแบบสอบถาม

.
หรือสามารถค้นหาตัวอย่างแบบสอบถามเพิ่มเติมจากเวปไซต์อื่นๆได้ โดยอาจจะใช้คำค้นว่า “แบบสอบถาม”

การบ้านครั้งที่ 2 บรรณานุกรม

ให้นักเรียน ม.2/1-2/8 จดบรรณานุกรม ลงในสมุดด้วยลายมือของตนเอง

อย่างละเอียดและถูกต้องตามแบบฟอร์ม โดยห้ามย่อเนื้อเรื่อง

กำหนดส่งงานในคาบเรียนสัปดาห์ที่  2 ภายในวันที่ 9 พ.ย 2555

จากไฟล์   >>> ”  หลักการลงรายการบรรณานุกรม “

การบ้านครั้งที่ 1 จดคำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้

ให้นักเรียน ม.2/1 – 2/8  จดคำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ของวิชา หัวข้อ “การสื่อสารและการนำเสนอ IS2″ ลงสมุด

กำหนดส่งภายในคาบเรียน

ผลการเรียนรู้

1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คำ
3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual presentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation)
4. ใช้สื่อ อุปกรณ์ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
5. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
6. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ

วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ IS2

ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2,500 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ