วิชา ห้องสมุด

ประมวลรายวิชา ( Course  syllabus )

ชื่อรายวิชา ห้องสมุดเพื่อการศึกษาและค้นคว้า    รหัสวิชา ง 21281 ประเภทวิชา รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1    น้ำหนักรายวิชา 0.5 หน่วยกิต 1/20 ชั่วโมง / ภาค   ภาคเรียนที่ 1 /2556

ผู้สอน   นางกอบแก้ว  ตะนะพันธุ์

………………………………………

1.คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาระเบียบวิธีใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างกว้างขวาง มีจิตสำนึกที่ดี มีมารยาทและคุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รู้จักใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด รู้จักเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ ความถนัดของตน รู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ เห็นความสำคัญของการอ่าน เขียนบันทึกการอ่านและนำเสนอข้อมูลจาการอ่านการค้นคว้าด้วยการเขียนรายงาน
โดยใช้ทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการทำงานร่วมกัน
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีมารยาทและคุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ นำความรู้จากการอ่านและการศึกษาค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

2. มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปุญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

โครงการสอน

รายวิชาห้องสมุดเพื่อการศึกษาและค้นคว้า                   รหัสวิชา 21281

จำนวน ชั่วโมง/สัปดาห์                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วย

การเรียนรู้

ชื่อหน่วย / ชื่อเรื่อง

เวลา / ชั่วโมง

สัปดาห์ที่

หน่วยพิเศษ

ปฐมนิเทศการเรียนวิชาห้องสมุดฯ

1

1

1

ขุมทรัพย์ทางปัญญา  /  ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

2

2-3

2

กติกาไลบรารี่  /  ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด

1

4

3

บริการดีงานห้องสมุด  /  บริการและกิจกรรมห้องสมุด

1

5

4

วัสดุสารนิเทศ  /  ทรัพยากรสารสนเทศ

6

6-11

5

เว็ปเพจห้องสมุด  /  การใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด

2

12-13

6

บันทึกและรายงาน  /  การเขียนรายงานการค้นคว้า

7

14 -20

รวม  20  ชั่วโมง /ภาค

***   สอบกลางภาค – ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ( เป็นกลุ่ม)  โดยส่งเป็นชิ้นงาน     กลุ่มละ  1 เล่ม 20  คะแนน

***   สอบปลายภาค – เขียนรายงานวิชาการ ( เป็นกลุ่ม)   กลุ่มละ  1 เล่ม 20  คะแนน (บูรณาการกับวิทยาศาสตร์)

3. กำหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่

(วัน/เดือน/ปี)

ชั่วโมงที่

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีที่สอน/กิจกรรม

ภาระงาน

คะแนน

1

14 พ.ค. 56

1

การปฐมนิเทศเนื้อหา : กติกาการเรียนการสอนและภาระงาน อธิบาย ชี้แจงกติการการเรียน การสอน   การใช้ห้องเรียน  ข้อตกลงการทำงาน และภาระงาน(สร้างความตระหนัก) 1.จดคำอธิบายรายวิชาผลการเรียนรู้ ฯลฯในสมุด

2. ให้นักเรียนทำประวัติข้อมูลนักเรียน โดยเน้นเบอร์โทรศัพท์ ของบิดา มารดา  บ้านและผลการเรียน ป.6  เพื่อนำมาใช้แบ่งกลุ่มการทำงาน

2 -3

20  พ.ค.   2556

2-3

หน่วยที่ 1 : ขุมทรัพย์ทางปัญญาเรื่อง  :  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

เนื้อหา : แหล่งเรียนรู้

อธิบายและศึกษาข้อมูลเรื่องแหล่งเรียนรู้จากใบความรู้และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจากเว็ปไซค์www.thk.ac.th

และศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี จาก Yellow Paget   ของจังหวัดปทุมธานี

(กระบวนการแสวงหาความรู้)

 

1.ให้นักเรียนทำผังมโนทัศน์(mind mapping)เรื่อง วิทยาศาสตร์

(บูรณาการร่วมกับวิทยาศาสตร์)

2. จดบันทึกแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จากเว็ปไซค์

http://www.thk.ac.th

 

10

5

4

3  มิ.ย.2556

4

หน่วยที่ 2  : กติกาไลบรารี่เรื่อง          :  ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด

เนื้อหา       : ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด

1.อธิบายความหมายของมารยาทและระเบียบการใช้ห้องสมุด2.ให้นักเรียนศึกษาระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดจากอินเตอร์เน็ต

(กระบวนการแสวงหาความรู้)

มอบหมายให้นักเรียนสังเกตุพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้เข้าใช้บริการและนำเสนอหน้าชั้นเรียน

 

5

10 มิ.ย.2556

5

หน่วยที่ 3  : บริการดี งานห้องสมุดเรื่อง          :  บริการและกิจกรรมห้องสมุด

เนื้อหา       : ประเภทของบริการและกิจกรรมห้องสมุด

 

อธิบายเรื่องประเภทของบริการและกิจกรรมห้องสมุดโดยศึกษาข้อมูลจาก power pointเรื่องบริการและกิจกรรมห้องสมุด

ของโรงเรียน

(กระบวนการแสวงหาความรู้)

 

-ให้นักเรียนทำบัตรห้องสมุดและยืมหนังสือตลอดภาคเรียน คนละ50 เล่ม

10

6-7

17 มิ.ย.2556

6-7

หน่วยที่ 4  : ทรัพยากรสารสนเทศเรื่อง          :  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

เนื้อหา   : ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

 

1.อธิบายประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด2.นำนักเรียนเข้าห้องสมุดโดยให้สังเกตประเภทของทรัพยากรที่มีในห้องสมุดพร้อมจดบันทึกลง

ในสมุด

3.ให้น.รนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อจำแนกประเภทของวัสดุ

โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม

(ทักษะการทำงานร่วมกัน)

10-11

1ก.ค.56

8-9

หน่วยที่ 4  : ทรัพยากรสารสนเทศเรื่อง          :  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

เนื้อหา       : ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

และการจัดเรียงหนังสือบนชั้น

 

ศึกษาระบบการจัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้และสัญลักษณ์ในการจัดเก็บ จากสื่อpower pointเรื่อง  การจัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้

(ทักษะการทำงานร่วมกัน)

1. จดหมวดหมู่หนังสือและวารสาร หนังสือพิมพ์ในห้องสมุด2. ฝึกปฏิบัติการจัดเรียงหนังสือบนชั้น

5

8-9

15  ก.ค.2556

10-11

หน่วยที่ 4  : ทรัพยากรสารสนเทศเรื่อง          :  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

เนื้อหา       : หนังสือและส่วนต่างๆของหนังสือ

 

1.อธิบายและศึกษาตัวอย่างส่วนต่างๆของหนังสือ2. อธิบายวิธีการระวังรักษาหนังสือที่ครูจัดเตรียมไว้

(ทักษะการทำงานร่วมกัน)

– ให้นักเรียนค้นหาส่วนต่างๆของหนังสือ

12-13

29 ก.ค.2556

12-13

หน่วยที่ 5  : เว็ปเพจห้องสมุดเรื่อง          :  การใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล

เนื้อหา       : ประเภทของเครื่องมือที่ใช้สืบค้นข้อมูล

 

1. อธิบายและสาธิตการสืบค้นข้อมูลโดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัติโนมัติ  (Library 2001)2. : สาธิตการสืบค้นข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต

( กระบวนการแสวงหาความรู้และกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ค้นหาหนังสือตามรายชื่อที่ครูกำหนดเพื่อฝึกการค้นคว้า

5

14

12 ส.ค.2556

14

หน่วยที่ 6  : บันทึกและรายงานเรื่อง          :  การอ่านและการบันทึกจากการอ่าน

เนื้อหา       : การอ่านและการบันทึกจากการอ่าน

 

ศึกษาใบความรู้เรื่อง การอ่านและวิธีการเขียนบันทึกการอ่าน

15-16

19 ส.ค.2556

15-16 หน่วยที่ 6  : บันทึกและรายงานเรื่อง          :  บรรณานุกรม

เนื้อหา       : การเขียนบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ตและ  การ สัมภาษณ์

 

อธิบายความสำคัญและหลักการลงบรรณานุกรม(ทักษะการแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยี) ฝึกเขียนบรรณานุกรม1.หนังสือ

2. วารสาร

3. หนังสือพิมพ์

4.อินเตอร์เน็ตและ

5.สัมภาษณ์

20

17-19

2 ส.ค.56

17-19 หน่วยที่ 6  : บันทึกและรายงานเรื่อง          :  เรื่องลำดับขั้นตอนการเขียนรายงาน

เนื้อหา       : โครงเรื่องรายงานและการเข้ารูปเล่ม รายงาน

 

ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง การเขียนรายงานการค้นคว้า(ทักษะการแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยี)      โครงเรื่องรายงานกลุ่มละ  1 เรื่อง

5

20

20

สอบปลายภาค

  เขียนรายงานวิชาการ ( เป็นกลุ่ม)

กลุ่มละ  1 เล่ม    (บูรณาการกับวิทยาศาสตร์)

 

ติดตามการส่งรายงาน รายงานกลุ่มละ 1 เรื่อง

20

4. การวัดและประเมินผล

อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคกับคะแนนปลายภาค = 80 : 20

หน่วยการเรียนรู้/

เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน / ภาระงาน

คะแนน

กำหนดส่งงาน

(วัน/เดือน/ปี)

 การปฐมนิเทศการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการศึกษาและค้นคว้า 1.จดคำอธิบายรายวิชาผลการเรียนรู้ ฯลฯ ลงในสมุด2. ให้นักเรียนทำประวัติข้อมูลนักเรียน โดยเน้นเบอร์โทรศัพท์ ของบิดา มารดา  บ้านและผลการเรียนการเรียนเมื่อจบการศึกษาป.6  เพื่อนำมาใช้แบ่งกลุ่มการทำงาน

28  พ.ค.2556

หน่วยที่ 1 : ขุมทรัพย์ทางปัญญาเรื่อง : ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เนื้อหา : แหล่งเรียนรู้ 1.ให้นักเรียนทำผังมโนทัศน์(mind mapping)เรื่อง วิทยาศาสตร์(บูรณาการร่วมกับวิทยาศาสตร์)2. จดบันทึกแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จากเว็ปไซค์www. http://www.thk.ac.th

10

5

 9- 15  มิ.ย. 2556
หน่วยที่ 2  : กติกาไลบรารี่เรื่อง          :  ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดเนื้อหา       : ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด มอบหมายให้นักเรียนสังเกตุพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้เข้าใช้บริการและนำเสนอหน้าชั้นเรียน

     14 มิ.ย. 2556
หน่วยที่ 3  : บริการดี งานห้องสมุดเรื่อง : บริการและกิจกรรม ห้องสมุดเนื้อหา  : ประเภทของบริการและกิจกรรมห้องสมุด ให้นักเรียนทำบัตรห้องสมุดและยืมหนังสือตลอดภาคเรียน คนละ 50 เล่ม

10

13 กันยายน  2556

หน่วยที่ 4  : ทรัพยากรสารสนเทศเรื่อง  : ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเนื้อหา       : ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด จดบันทึกทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดลงในสมุดและนำเสนอหน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 4  : ทรัพยากรสารสนเทศเรื่อง  : ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเนื้อหา  : หนังสือและส่วนต่างๆของหนังสือ ให้นักเรียนค้นหาส่วนต่างๆของหนังสือ

หน่วยการเรียนรู้/

เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน / ภาระงาน

คะแนน

กำหนดส่งงาน

(วัน/เดือน/ปี)

หน่วยที่ 4  : ทรัพยากรสารสนเทศเรื่อง  : ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเนื้อหา  : ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเรียงหนังสือบนชั้น 1.จดหมวดหมู่หนังสือ  วารสารและหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด2. ฝึกปฏิบัติการจัดเรียงหนังสือบนชั้น

5

5 ก.ค. 2556

แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี  ***   สอบกลางภาค – ศึกษาแหล่งเรียนรู้( เป็นกลุ่ม) โดยส่งเป็นชิ้นงาน  กลุ่มละ  1 ชิ้น

 

20  คะแนน

28  มิ.ย 2556

ก่อนสอบกลางภาค

หน่วยที่ 5  : เว็ปเพจห้องสมุดเรื่อง     :  การใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลเนื้อหา  : ประเภทของเครื่องมือที่ใช้สืบค้นข้อมูล ค้นหาหนังสือตามรายชื่อที่ครูกำหนดเพื่อฝึกการค้นคว้าข้อมูลโดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัติโนมัติ  (Library 2001)

5

9 ส.ค. 2556

หน่วยที่ 6  : บันทึกและรายงานเรื่อง          :  บรรณานุกรมเนื้อหา       : การเขียนบรรณานุกรม หนังสือ  วารสาร หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ตและการสัมภาษณ์ ฝึกเขียนบรรณานุกรม1.หนังสือ2. วารสาร3. หนังสือพิมพ์4.อินเตอร์เน็ตและ

5.สัมภาษณ์

20

30 ส.ค. 2556

หน่วยที่ 6  : บันทึกและรายงานเรื่อง  : เรื่องลำดับขั้นตอนการเขียนรายงานเนื้อหา   : โครงเรื่องรายงานและการเข้ารูปเล่มรายงาน โครงเรื่องรายงานกลุ่มละ  1 เรื่อง

5

6 ก.ย.2556

***   สอบปลายภาค รายงานกลุ่มละ 1 เรื่อง(บูรณาการกับวิทยาศาสตร์) 20  คะแนน

6 ก.ย.2556

รวมคะแนน

100คะแนน  


5. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

                5.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย

รายการ

รูปแบบของงาน

วันที่มอบหมาย

วันที่กำหนดส่ง

คะแนน

1.จัดทำผังมโนทัศน์(mind mapping) เรื่องวิทยาศาสตร์จากหน่วยที่ 1ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เรื่อง(บูรณาการร่วมกับวิทยาศาสตร์)2. จดบันทึกแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จาก http://www.thk.ac.th

ใบงาน

ใบงาน

20-23 พ.ค.255620-23 พ.ค.2556

9-15 มิ.ย.2556

30 พ.ค.2556

10 คะแนน

5 คะแนน

3.ให้นักเรียนทำบัตรห้องสมุดและยืมหนังสือตลอดภาคเรียน คนละ  50 เล่ม (หน่วยที่ 3)

ฝึกปฏิบัติ

โดยยืมหนังสือ

10-14 มิ.ย.2556 

13 ก.ย.2556

10 คะแนน

 

4. จดหมวดหมู่หนังสือ  วารสาร และหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด(หน่วยที่ 4)

ใบงาน

1ก.ค.2556

5ก.ค.2556

5 คะแนน

***   สอบกลางภาค – ศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่งเป็นชิ้นงาน    กลุ่มละ  1 เล่ม

ชิ้นงาน

10มิ.ย2556

28 มิ.ย2556

20 คะแนน

ค้นหาหนังสือตามรายชื่อที่ครูกำหนดเพื่อฝึกการค้นคว้า(หน่วยที่ 5เว็ปเพจห้องสมุด)

ปฏิบัติ

  5ก.ค.2556 –

9 ก.ค.2556

5 คะแนน

ฝึกเขียนบรรณานุกรม (หน่วยที่6)1.หนังสือ2. วารสาร3. หนังสือพิมพ์4.อินเตอร์เน็ตและ5.สัมภาษณ์

ใบงาน

  19 ส.ค.2556

30 ส.ค.2556

20 คะแนน

 โครงเรื่องรายงานกลุ่มละ  1 เรื่อง

ใบงาน

2 ก.ย. 2556

6 ก.ย. 2556

5 คะแนน

***   สอบปลายภาค รายงานกลุ่มละ  1 เล่ม

รายงาน เป็นรูปเล่ม

(เน้นรูปแบบ)

    6 ก.ย. 2556     16 ก.ย. 2556

20 คะแนน

5.2 การประเมินด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์

 

หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน

    ดีเยี่ยม(5)

ดีมาก(4)

ดี(3)

พอใช้(2)

ต้องปรับปรุง(1)

1.ความตั้งใจเรียน          
2. ความมุ่งมั่นในการทำงาน          
3. ใฝ่เรียนรู้

 5.3  การประเมินจากแบบทดสอบ 

หัวข้อ / เนื้อหาที่ทดสอบ

ลักษณะและจำนวนข้อ

เลือกตอบ / เติมคำ / จับคู่

คะแนน

     

 5.4 การสอบกลางภาค สอบ…………..-……………เวลาในการสอบ……..-………..นาที 

หัวข้อ / เนื้อหาที่ทดสอบ

ลักษณะและจำนวนข้อ

เลือกตอบ / เติมคำ / จับคู่

คะแนน

 

 

 

     

 5.5 การสอบปลายภาค สอบ…………………..-…………..เวลาในการสอบ…………..-…………..นาที

หัวข้อ / เนื้อหาที่ทดสอบ

ลักษณะและจำนวนข้อ

คะแนน

 

เลือกตอบ / เติมคำ / จับคู่

 

     

 6. การตัดสินผลการเรียน

ช่วงคะแนน

ระดับผลการเรียน

  80 – 100

4

75 – 79

3.5

70 – 74

3

 65 – 69

2.5

60 – 64

2

55 – 59

1.5

50 – 54

1

0 – 49

0

 

7. หนังสือเรียน/เอกสารประกอบการสอน/หนังสืออ่านประกอบ

                1. ใบความรู้ หน่วยที่ 1 – 6 รายวิชาห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า

2. สื่อการสอน Power point  เรื่อง  1.บริการและกิจกรรมห้องสมุด

3. สื่อการสอน Power point  เรื่อง  2. การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้

4.สื่อการสอน CD เรื่อง การเขียนรายงานการค้นคว้า

                5. แผ่นผับ แนะนำห้องสมุดโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

6. รายงานต่างๆของนักเรียน

7. คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล

 

8. แหล่งเรียนรู้

                1. ห้องสมุดโรงเรียน

2. http://www.thk.ac.th

3. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

4. แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามทะเบียนแหล่งเรียนรู้โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

                5. ห้อง MULTIMEDIA LIBRARY

                6. อินเตอร์เน็ต

                

 

 

 

Advertisements

One thought on “วิชา ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s