แบบฝึกเขียนโครงร่างงานวิจัย

แบบฝึกเขียนโครงร่างของใครยับยู่ยี่ ปริ้นไปเขียนใหม่ได้นะ
แต่เก็บใบเก่าที่ครูลงชื่อเอาไว้ด้วย

.

แบบฝึกเขียนโครงร่างงานวิจัย

Advertisements

ขอบเขตของการศึกษา

.

ขอบเขตของการศึกษาเป็นแบบนี้นะคะ ลอกตามนี้ได้เลย
แต่เปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้องกับเรื่องที่ทำ

.

ขอบเขตของการศึกษา

.

หลักการเขียน ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

เข้าไปดูได้นะคะ

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาวิจัย

บทนำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ตัวอย่างการเขียนรายงานการค้นคว้า


นักเรียนไม่ต้องเครียดนะคะ เป็นเรื่องใหม่ประสบการณ์ใหม่เท่านั้นเอง ค่อยๆเรียนรู้กัน
ครูเอาตัวอย่างรายงานมาให้ดูบางส่วน สงสัยตรงไหนถามในชั้นเรียนได้นะคะ

.

ตัวอย่างบทที่ 2

บทที่ 2เอกสารและงานวิจัย

.

ตัวอย่างของการหาประชากร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

.

ตัวอย่างประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

หลักการสร้างเครื่องมือวิจัย

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) ได้ตามไฟล์นี้
หลักการสร้างเครื่องมือวิจัย

.

ตามไปดูตัวอย่างได้นะ
ตัวอย่างแบบสอบถาม

.
หรือสามารถค้นหาตัวอย่างแบบสอบถามเพิ่มเติมจากเวปไซต์อื่นๆได้ โดยอาจจะใช้คำค้นว่า “แบบสอบถาม”

การบ้านครั้งที่ 2 บรรณานุกรม

ให้นักเรียน ม.2/1-2/8 จดบรรณานุกรม ลงในสมุดด้วยลายมือของตนเอง

อย่างละเอียดและถูกต้องตามแบบฟอร์ม โดยห้ามย่อเนื้อเรื่อง

กำหนดส่งงานในคาบเรียนสัปดาห์ที่  2 ภายในวันที่ 9 พ.ย 2555

จากไฟล์   >>> ”  หลักการลงรายการบรรณานุกรม “